บ้าน
หมู่ที่

ตำบล

อำเภอ
จังหวัด
           
 
บ้านขวาว
1
สังขะ
สังขะ
สุรินทร์
 
บ้านขามน้อย
2
สังขะ
สังขะ
สุรินทร์
 
บ้านโนนตะแบก
11
สังขะ
สังขะ
สุรินทร์
 
บ้านไพรกาล
13
สังขะ
สังขะ
สุรินทร์
 
บ้านชบ
1
บ้านชบ
สังขะ
สุรินทร์
 
บ้านโชคชัย
7
บ้านชบ
สังขะ
สุรินทร์
 
บ้านโชคชัยสามัคคี
10
บ้านชบ
สังขะ
สุรินทร์
     
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มเก็บค่าสถิติ  -  DATA : : 01/08/2552
 
โรงเรียนสังขะวิทยาคม กลุ่มบริหารทั่วไป งานประชาสัมพันธ์การศึกษา    -    สงวนลิขสิทธิ์ : : 2560